Udruženje “Centar Ličnog Razvoja” (CLR), osnovano u maju 2011.godine sa ciljem da doprinosi poboljšanju kvaliteta života pojedinca i porodice. Članovi CLR su stručnjaci iz oblasti psihologije, pedagogije i defektologije. Svoju delatnost obavljamo kroz timski i multidisciplinarni pristup.

Misija CLR je podsticanje razvoja deteta – kako kroz neposrednu komunikaciju i saradnju sa decom, tako i putem savetovanja i edukacije svih učesnika u detetovom odrastanju. To se pre svega odnosi na roditelje, potom druge članove porodice (braću, sestre..), kao i druge važne aktere u detetovom odrastanju: vaspitače, učitelje, nastavnike.

Cilj nam je je da deca tokom odrastanja iskazuju svoj optimalni potencijal, da su spremna da urade ono što je nabolje za njih i ljude koji ih okružuju. Za to je potrebno da budu dobrog mentalnog zdravlja.

Mr sc. Sandra Rašković

Psiholog

Rođena u Somboru, gde je završila Osnovnu školu i gimnaziju. Studije psihologije upisala u Novom Sadu, gde je stekla i zvanje magistra psiholoških nauka.

Kao psiholog radi od 1999.godine, prvo na Institutu za mentalno zdravlje pri Kliničkom centru „Vojvodina“, potom u Domu zdravlja „Novi Sad“. Kao konsultant –psiholog angažovana u više privatnih predškolskih ustanova i škola u Novom Sadu.

Volonterski angažovana kao psiholog predavač u projektima psihosocijalne podrške Crvenog krsta Vojvodine.

Završila specijalnu edukaciju iz oblasti Dečije neuropsihološke dijagnostike. Objavila više naučnih radova sa međunarodnim učešćem.

Udata je i ima ćerku.

JASNA ODOVIĆ ČUBRILO, DIPL.PSIHOLOG

Dipl. psiholog
Rođena sam u Podgorici, gde sam i živela do završetka srednje škole. Studije psihologije sam
završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na istom sam se edukovala na domasterizaciji
u okviru modula; klinička psihologija. Više godina sam bila volonterski angažovana kao pomagač
i edukator u nevladinoj organizaciji SOS telefon za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Radila
sam kao spoljni saradnik u okviru Dečijeg sela “ Dr Milorad Pavlović” na programima za
unapređenje roditeljskih kapaciteta i veština u cilju očuvanja biološke porodice. Stekla sam
petnaestogodišnje iskustvo u okviru zdravstvenog sistema radeći sa decom i mladima na
različitim psihološkim poteškoćama i problemima. U toku svog profesionalnog angažovanja
učestvovala sam kao kreator i realizator u nekoliko preventivno/edukativnih programa za decu/
adolescente i roditelje, takođe sam bila učesnik u objavljenim naučno istraživačkim radovima.
Prošla sam četvorogodišnju edukaciju iz Transakcione analize, kao i kraće programe iz
Kognitivno bihejvioralne terapije namenjene pomagačima. Trenutno sam edukant na obuci za
dečijeg integrativnog psihoterapeuta.

SLADJANA PEŠIĆ

Dipl. psiholog

Zovem se Sladjana Pešić i 1992. sam se upisala na odsek Psihologije, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zahvalna što sam poslušala svoju intuiciju i stigla do zanimanja koje volim. U zdravstvenom sistemu sam preko 20 godina, najviše iskustva imam u radu sa odraslima koji imaju potrebe za dijagnostikom i/ili savetovanjem u okviru Kliničke psihologije i psihijatrije, na primarnom nivou. Radila sam sa decom i adolescentima u Savetovalištu za mlade, gde sam se okušala u radioničarskom radu na planu prevencije eksperimentisanja sa psihoaktivnim supstancama i očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Ono što me je definitivno izgradilo je moj volonterski rad u Centru Srce, koji sam obavljala 10-tak godina (do 2006.) i koji je i dalje jedini SOS koji se bavi prevencijom suicida u našoj zemlji. Tih godina sam često imala prilike da putujem i razmenjujem iskustva sa drugim volonterima širom Evrope, pa čak i da provedem 3 meseca u Imoli u Italiji na programima koji su deo “vaninstitucionalnog i antipsihijatrijskog” lečenja osoba kojima je dijagnostikovan neki mentalni poremećaj.
U poslednje vreme imam zaista veliku inspiracije upravo ovde u Centru ličnog razvoja, pa ću samo još naglasiti da sam edukovana za geštalt savetnicu (od novembra 2003. do aprila 2005. u Geštalt centru Mladena Kostića), instruktor sam i asertivnog treninga (kod prof. Snežane Tovilović 2008.), kao i voditeljka Autogenog treninga, imam i TA bazični kurs kod prof. Vesne Gavrilović i mnoge druge alternativne veštine i edukacije.
Kod mene možete imati individualne seanse i grupne radionice na teme: emocionalne inteligencije u poslovanju, asertivne komunikacije, samopoštovanja i samoaktualizacije, meditacije, relaksacije, antistres programa i dr.
Sigurna sam da uz mene možete rasti, kao što Vi meni pružate autentičnu priliku za rast!

DRAGANA PAŠĆAN

Dipl. defektolog
Rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i srednju medicinsku školu. Studije
defektologije upisala u Beogradu, gde je stekla zvanje diplomiranog defektologa – oligofrenologa.
Sertifikovani je Marte Meo terapeut.
Kao defektolog radi od 2003.godine u ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Kao
konsultant – defektolog angažovana u više privatnih predškolskih ustanova i škola u Novom Sadu.
Autor je i koautor više stručnih radova i predavač na skupovima defektologa.

Smiljana Jovanov

Master psiholog Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
Nakon završenih studija iskustvo u radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta stekla je pod mentorstvom, u OS “Jozef Atila” u Novom Sadu, nakon čega je položila ispit za licencu- dozvolu za rad stručnih saradnika u školi. U istoj školi održala je preko 150 radionica, baveći se različitim psihološkim temama. Takođe se bavila istraživanjem povezanosti subjektivnog ocenjivanja i rezultata na završnom ispitu, kao i povezanošću inteligencije i školskog postignuća kod dece osnovnoškolskog uzrasta.
Iskustvo u radu sa odraslim i starim licima stekla je u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i poteškoćama u učenju.
Uz interesovanje: pedagoška i razvojna psihologija, posebno emocionalni razvoj kod dece i razvoj govora. Angažovanje u “Centru licnog razvoja” počela je u januaru 2019.godine, pod mentorstvom Sandre Rašković. Danas je angažovana najviše u praktičnom radu sa decom predškolskog uzrasta.