CENTAR LIČNOG RAZVOJA (CLR)

Udruženje “Centar Ličnog Razvoja” (CLR), osnovano u maju 2011.godine sa ciljem da doprinosi poboljšanju kvaliteta života pojedinca i porodice. Članovi CLR su stručnjaci iz oblasti psihologije, pedagogije i defektologije. Svoju delatnost obavljamo kroz timski i multidisciplinarni pristup.

Misija CLR je podsticanje razvoja deteta – kako kroz neposrednu komunikaciju i saradnju sa decom, tako i putem savetovanja i edukacije svih učesnika u detetovom odrastanju. To se pre svega odnosi na roditelje, potom druge članove porodice (braću, sestre..), kao i druge važne aktere u detetovom odrastanju: vaspitače, učitelje, nastavnike.

Cilj nam je je da deca tokom odrastanja iskazuju svoj optimalni potencijal, da su spremna da urade ono što je nabolje za njih i ljude koji ih okružuju. Za to je potrebno da budu dobrog mentalnog zdravlja.

U radu sa pojedincima cilj nam je da kroz timski rad naših stručnjaka optimalizujemo rast i razvoj dece u aspektima:

 • Pažnje
 • Grube i fine motorike
 • Komunikacije i govora
 • Učenja,
 • Pamćenja,
 • Čitanja, pisanja, računanja,
 • Inteligencije,
 • Sticanja socijalnih veština,
 • Postizanja emocionalne stabilnosti i kontrole.

PORODICA I MENTALNO ZDRAVLJE DECE

Jedan od ključnih faktora mentalnog zdravlja je porodica:

Ukoliko su deca okružena osobama koje ih razumeju, kojima veruju i koje ih vole velika je verovatnoća da će stvoriti zdravu osnovu za dalji život. Ipak, mnoga deca nemaju ambijent emotivnog blagostanja što znači da odrastaju u okruženju u čijim odnosima vlada nepoverenje, odbacivanje (problema), ljutnja, pa čak  i mržnja između članova porodice. Znamo da su deca kao mala prilagodljiva, ali tokom odrastanja u “nezdravim” porodicama ona se teško nose sa svojim emocijama i tuđim reakcijama. Razvijaju mehanizme koji im mogu pomoći da opstanu, ali je mentalno zdravlje najčešće duboko narušeno, te kao odrasli neretko ponavljaju upravo loše obrasce ponašanja svojih roditelja.

Simptomi narušenog mentalnog zdravlja ko dece mogu se manifestovati kroz:

 • poremećaje spavanja (npr. učestala noćna buđenja)
 • poremećaje ishrane (npr.anoreksija)
 • poremećaje ponašanja (npr.prkos i bes)
 • poremećaje govora (npr.mucanje, mutizam i sl.)
 • noćna i/ili dnevna umokravanja
 • tikove
 • strahove
 • depresiju
 • opsesivno-kompulsivne poremećaje I sl.

što zahteva stručnu pomoć i podršku – kako samom detetu, tako i porodici.

DELATNOST

       1. USMERENA NA BEBE I PREDŠKOLSKU DECU

Pružamo informacije roditeljima i vaspitačima o očekivanim fazama dečijeg razvoja, te karakteristikama uzrasta i time preveniramo razvojne poteškoće i zaostajanje u razvoju sposobnosti i veština.

Kroz individualne susreta i rad u malim grupama edukujemo roditelje i vaspitače kako da prepoznaju zastoje i odstupanja od „očekivanog“ razvoja na najranijem uzrastu i šta da učine u takvim situacijama.

Kroz savetodavni i terapijski rad dece i odraslih stimulišemo :

 • Percepivne sposobnosti i saznajne funkcije,
 • Neujednačen (disharmoničan) razvoj govora, motorike, koordinacije i socijalnih veština,
 • Komunikaciju i govorno-jezički razvoj dece,
 • Krupnu i finu motornu veštinu,
 • Prevazilaženje burnih emocionalnih reakcija kod dece (tantum temper),
 • Prevazilaženje problema pravilnog sticanja navike mokrenja ili problema u vezi sa pražnjenjem creva (sekundarna enureza, enkopreza),
 • Prevazilaženje problema u spavanju kod dece (česta noćna buđenja),
 • Prevazilaženje problema u ishrani kod dece,
      2. USMERENA NA ŠKOLSKU DECU

Pružamo informacije deci, roditeljima, učiteljima i nastavnicima o očekivanim fazama dečijeg razvoja u cilju prepoznavanja karateristika određenog uzrasta radi što boljeg razumevanja dece i adolescenata,

Kroz individualne susreta i rad u malim grupama edukujemo roditelje, učitelje i nastavike kako da prepoznaju zastoje i odstupanja od „očekivanog“ razvoja na pojedinom uzrastu i šta da učine u takvim situacijama

U radu sa decom pomažemo u prevazilaženju traumatičnog događaja (npr.razvod roditelja, smrt bliskog člana u porodici)

Kroz savetodavni i terapijski rad sa decom i roditeljima  pomažemo u prevazilaženju smetnji u vidu glavobolja, stomačnih tegoba i sl

TESTIRANJA

Obavljamo:

 • Procenu nivoa psihomotornog razvoja,
 • Procenu zrelosti za polazak u školu,
 • Procenu intelektualnih sposobnosti,
 • Procena smetnji u učenju- čitanju (npr.disleksija), pisanju (npr.disgrafija, disotografija), računanju(npr diskalulija) i dr.
 • Procenu pažnje, pamćenja, praksije, govora i jezika, vizuorprostornih sposobnosti, viših psihičkih funkcija
 • Procenu ličnosti dece,
 • Profesionalna orijentacija,
 • Neuropsihološka testiranja dece.

EDUKACIJE:

1. U cilju edukacije edukacije roditelja I stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa decom u dva navrata (novembar 2015. Oktobar 2016.) organizovali smo seminar Brain Gym za primenu u vrtićima i školama, a sa direktnom prohodnošću za sticanje sertifikata Brain Gym 101 I Brain Gym 201. Voditeljka seminara je bila dr sci. Majda Končar, defektolog , Instruktor i savetnica za programe Brain Gym®, Doble Doodle Play i Brain organization Profile sa licencom: Educational Kinesiology Foundation /Brain Gym® International, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.Ventura CA. USA.

2. U januaru i februaru 2017. planirana je edukacija Koraci u razvoju i primeni Ranog interventnog programa koja će svim stručnjacima u području rane intervencije, ponuditi korake u planiranju i sprovođenju podrške  deci sa razvojnim smetnjama i teškoćama.