Dijagnostika

Kada nam se klijent obrati po pomoć za sebe ili svoje dete, važno je da razumemo i sagledamo problem zbog kog nam se obraća. Iz tog razloga, na prvom mestu naš rad podrazumeva definisanje problema.

U prvim susretima realizujemo psihološku procenu/dijagnostiku. Nakon toga, a u saradnji sa klijentom predlažemo osmišljavamo dalji tok psihološkog rada.

U CLR moguća je:

 • psihodijagnostička procena odraslih,
 • kompletna psihodijagnostiku razvojnog i adolescentnog doba,
 • kompletna neuropsihološka procena dece ili pojedinačnih kognitivnih funkcija: pažnje, pamćenja, govora, grafomotornh sposobnosti i vizuokonstruktivnih sposobnosti
 • procena psihomotorne zrelosti,
 • opservacija dece kroz igru,
 • procena intelektualnog nivoa funkcionisanja dece i omladine,
 • sprovođenje rane detekcije razvojnih problema i planiranje reedukativnih metoda na terenu – vrtićima i školama.
 • otkrivanje dece sa teškoćama u učenju (čitanju, pisanju, računanju)
 • procena sposobnosti dece sa specifičnim poteškoćama u razvoju (senzorne poteškoće, smanjeni ili disharmonični intelektualni potencijali, različite vrste deprivacija tokom odrastanja)
 • procena ličnosti,
 • procena socijalne i emocionalne zrelosti dece i mladih
 • procena zrelosti za polazak u prvi razred,
 • profesionalna orijentaciju