Savetovanje

Nakon načinjene psihološke procene, rad naših stručnjaka usmerava se na intervencije. One mogu biti realizovane kroz pružanje: podrške, savetovanja ili terapijski – individualni ili grupni rad.

Savetovanje uključuje rad u okviru CLR ili na terenu:

  • savetodavni rad sa roditeljima u pravcu osnaživanja roditeljske uloge,
  • edukativni i savetodavni rad sa vaspitačima i učiteljima na terenu u cilju prepoznavanja psiholoških karekteristika uzrasta dece sa kojom rade,
  • savetodavno-terapeuski rad sa odraslim pojedincima,
  • intervenciju i prevazilaženje životnih kroza, stresa, trauma u odraslom dobu,
  • konsultativne aktivnosti u oblasti poslovne problematike,
  • poslovno savetovanje preduzetnika kroz proces selekcije i klasifikacije poslovnog kadra i sprovođenje strateških planova,
  • profesionalnu orijentaciju i usmeravanje daljeg obrazovanja,
  • sprovođenje antistres programa sa ciljem prevencije sindroma “sagorevanja”.