EDUKACIJA

- za stručnjake, profesionalce, pomagače -

Centar Ličnog Razvoja nastoji da organizuje edukacije, stručna predavanja i radionice za decu, mlade i odrasle. Edukacije su osmišljene u vidu grupnih sastanaka i /ili radionica kroz koje učesnici dobijaju relevantne informacije spram teme rada, ali i interaktivno i iskustveno prolaze kroz sagledavanje ličnih uvida i odnosa koji njihov život čini kvalitetnijim.

U više navrata u CLR organizovane su STRUČNE EDUKACIJE sa gostujućim predavačima, koje su namenjene za sledeće profile stručnjaka: psihologe, defektologe, pedagoge, lekare, specijaliste iz različitih oblasti, učitelje, vaspitače, radne terapeute, fizioterapeute i ostale zainteresovane stručnjake.

U cilju edukacije roditelja i stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa decom u dva navrata (novembar 2015. i oktobar 2016. godine) smo organizovali seminar Brain Gym za primenu u vrtićima i školama, a sa direktnom prohodnošću za sticanje sertifikata Brain Gym 101 i Brain Gym 201.
Voditeljka seminara je bila dr sci. Majda Končar, defektolog , instruktor i savetnica za programe Brain Gym®, Doble Doodle Play i Brain organization Profile sa licencom: Educational Kinesiology Foundation /Brain Gym® International, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.Ventura CA. USA

U januaru i februaru 2017. godine realizovana  je edukacija Koraci u razvoju i primeni Ranog interventnog programa koja je svim stručnjacima u području rane intervencije, ponudila korake u planiranju i sprovođenju podrške  deci sa razvojnim smetnjama i teškoćama. Edukaciju su realizovali stručnjaci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom – Zagreb iz Republike Hrvatske: Ana Validžić Požgaj, Snježana Seitz, Marijana Konkoli Zdešić, Sabina Šimić i Marjana Marojević. Obrađene su sledeće teme: Rana intervencija kroz prikaze teorijskih modela, Stručnjak u ranoj intervenciji, Oblici podrške, Porodica dece sa razvojnim smetnjama i teškoćama, Komunikacija s porodicom dece sa razvojnim smetnjama i teškoćama, Specifičnosti savetovanja roditelja, Stručna podrška u porodice i Kreiranje aktivnosti i podrške prema obeležjima ranog razvoja.

Edukacija na temu Kortikalno oštećenje vida (engl. Cortical visual impairment-CVI) je realizovana u junu 2018. godine. I ovog puta, voditelji edukacije su bili stručnjaci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom – Zagreb iz Republike Hrvatske: Tatjana Petrović Sladetić, Ana Katušić i Snježana Seitz.

U septembru 2018. godine je održan trening za primenu Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition (Bayley-III). Edukator je bila Betty Hutchon koja je licencirani internacionalni trener za primenu Bayley Scales III. Osima navedenog, ona je i konsultant i neurorazvojni terapeut pri University College Hospital London, predavač na Child Developmental Institute of Child Health University College London i glavni pedijatrijski terapeut Royal Free Hospital London. Bayley Scales III je instrument za procenu kognitivnog razvoja, razvoja komunikativnih i govorno-jezičkih sposobnosti, motoričkih funkcija, socio-emocionalnog statusa deteta, ponašanja i adaptivnih odgovora deteta na stimulaciju. Bayley Scales III je namenjena za procenu razvoja dece uzrasta od 0 do 42 meseca. Značaj ove skale je mogućnost kvantifikacije pet oblasti detetovog razvoja, planiranja tretmana, kao i za praćenje napredovanja deteta. Tokom dvodnevnog treninga za Bayley III, učesnici su naučili kako da vrše procenu i boduju rezultate dobijene primenom Bayley III skale. Takođe, učesnici su imali priliku da slušaju, gledaju, diskutuju i boduju primere prezentovane putem video prikaza. Prijatelj edukacije su SINAPSA EDICIJE d.o.o.

WEBwww.sinapsaedicije.rs

Od septembra 2019. u prostoru Centra Linog Razvoja, organizuje se edukativni susreti iz Integrativne dečije psihoterapije®. Ova terapija proizilazi iz dva psihoterapijska modela – integrativne psihoterapije utemeljene i opisane od strane renomiranih autora kao što su (Richard G. Erskine. (1997); Erskine & Moursand. (1988); (Erskine & Trautmann. 1997); (Erskine, Moursund & Trautmann. 1999); (Erskine & Moursund, 2011) i projekta “Integrativna terapija za decu“ razvijene od strane Hilarion G. Petzolda i saradnika šesdestih godina minulog stoleća. (Hilarion G. Petzold, Ramin,1986).

Voditelji edukativih susreta su Ištvan Pető i Marta Pavlović.

http://integrativ.org.rs/edukacija-2/#program_edukacije