Jasna Odović Čubrilo

Jasna Odović Čubrilo

Psiholog


Kontakt informacije

Telefon

+381 63 851 92 42

E-mail

jasna@savetovaliste.org.rs


Rođena u Podgorici, gde je živela do završetka srednje škole.  Studije psihologije završava na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde se i edukovala na domasterizaciji u okviru modula klinička psihologija.

Za sebe kaže da je imala sreću da već oko dvadesetak godina profesionalno i lično raste, sarađuje i „druži“ se sa adolescentima, mladim ljudima i njihovim porodicama. U tome sa istim entuzijazmom i radošću uživa i danas  kreirajući sa njima sigurno i podsticajno okruženje.

Svoje iskustvo je izgradila u okviru primarne zdravstvene zaštite mladih u Savetovalištu za mlade pri Domu zdravlja “Novi Sad”. Više godina je bila angažovana kao volonter savetnik i edukator pri nevladinoj organizaciji SOS telefon za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. Radila je i kao spoljni saradnik u okviru Dečijeg sela “Dr Milorad Pavlović . Kroz svoje profesionalno iskustvo obavljala je poslove psihologa, savetnika, psihoterapeuta, kliničkog dijagnostičara i edukatora.  Oblasti koje su najčešće bile aktuelne su: preventivna i korektivna zaštita mentalnog zdravlja mladih, očuvanje biološke porodice kroz  edukaciju,  podršku i jačanje roditeljskih kompetenci da se nose sa izazovima odrastanja dece,  stresori u okvirima vršnjačke grupe, kao i razni oblici nasilja. U sklopu Savetovališta za mlade  kreirala je i realizovala podsticajne kontinuirane projekte koji su zaživeli u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Novog Sada:  “Emocionalna pismenost kao čarobni štapić”, “Mladima kroz znanje mentalno zdravlje”, “Vršnjačko nasilje u očima posmatrača”, “Imam pravo da kažem ne”, “Pametan izbor ispred pametnog telefona” i dr.

Kao konsultant  i saradnik  više godina je angažovana u privatnim školama u Novom Sadu:  Osnovna škola “Tvrđava” i Gimnazija “Tvrđava@.

Učestvovala je u nekoliko objavljenih naučnih radova sa međunarodnim učešćem.

Iako se edukovala iz različitih terapeutskih edukacija; bazični kurs iz Kognitivno bihejvioralne terapije, četvogodišnja edukacija iz TA, workshopovi iz Integrativne i relacione TA( kod Dr Ričard G. Erskin), trenutno je na završnoj  godini edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije.  U radu ih sve kombinuje , a najviše se oslanja na Integrativnu psihoterapijsku školu gradeći pre svega dobar relacioni odnos sa klijentima.

Poseduje višegodišnje iskustvo u grupnom radu sa decom kroz terapijski modalitet Psihodrame.

Završila je specijalističke treninge za rad sa decom i odraslima koji su preživeli neki vid seksualnog i drugih oblika nasilja.

I danas nakon toliko godina rada najviše voli i uživa u psihoterapijskom radu sa adolescentima i mladima, kako individualno tako i u grupama, jer u njima vidi najveći potencijal za psihološki napredak i kvalitetne životne preokrete i odluke.

Radeći sa decom i mladima stekla je efektivno iskustvo  za razumevanje i  produktivan rad psihoterapije sa odraslima.

Jedan je od osnivača Centra Ličnog Razvoja.