Udruženje Centar Ličnog Razvoja nastoji da organizuje edukacije za stručnajke koji se bave decom i omladinom u najširem kontekstu. Stručne edukacije su organizovane za sledeće profile stručnjaka: defektologe, psihologe, lekare, speicIjaliste iz razčitih oblasti, učitelje, vaspitače, radne terapeute, fizioterapeute i ostale zainteresovane stručnjake.

Osim edukcije za stručnjake, u Udruženju se organizuju tematski sastanci za roditelje sa idejom da se obrade određene teme vezane za specifičan domen razvoja dece ili izazove koji se javljaju u rastu, razvoju, vaspitanju i obrazovanju dece i omladine.

Naše edukacije

  • U cilju edukacije roditelja i stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa decom u dva navrata (novembar 2015. i oktobar 2016. godine) smo organizovali seminar Brain Gym za primenu u vrtićima i školama, a sa direktnom prohodnošću za sticanje sertifikata Brain Gym 101 i Brain Gym 201.
    Voditeljka seminara je bila dr sci. Majda Končar, defektolog , instruktor i savetnica za programe Brain Gym®, Doble Doodle Play i Brain organization Profile sa licencom: Educational Kinesiology Foundation /Brain Gym® International, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.Ventura CA. USA.
  • U januaru i februaru 2017. godine realizovana  je edukacija Koraci u razvoju i primeni Ranog interventnog programa koja je svim stručnjacima u području rane intervencije, ponudila korake u planiranju i sprovođenju podrške  deci sa razvojnim smetnjama i teškoćama. Edukaciju su realizovali stručnjaci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom – Zagreb iz Republike Hrvatske: Ana Validžić Požgaj, Snježana Seitz, Marijana Konkoli Zdešić, Sabina Šimić i Marjana Marojević.Obrađene su sledeće teme: Rana intervencija kroz prikaze teorijskih modela, Stručnjak u ranoj intervenciji, Oblici podrške, Porodica dece sa razvojnim smetnjama i teškoćama, Komunikacija s porodicom dece sa razvojnim smetnjama i teškoćama, Specifičnosti savetovanja roditelja, Stručna podrška u porodice i Kreiranje aktivnosti i podrške prema obeležjima ranog razvoja.
  • Edukacija na temu Kortikalno oštećenje vida (engl. Cortical visual impairment-CVI) je realizovana u junu 2018. godine. I ovog puta, voditelji edukacije su bili stručnjaci iz Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom – Zagreb iz Republike Hrvatske: Tatjana Petrović Sladetić, Ana Katušić i Snježana Seitz.
  • 29./30.09.2018. godine je održan trening za primenu Bayley Scales of Infant and Toddler Development Third Edition (Bayley-III).
    Edukator je bila Betty Hutchon koja je licencirani internacionalni trener za primenu Bayley Scales III. Osima navedenog, ona je i konsultant i neurorazvojni terapeut pri University College Hospital London, predavač na Child Developmental Institute of Child Health University College London i glavni pedijatrijski terapeut Royal Free Hospital London.Bayley Scales III je instrument za procenu kognitivnog razvoja, razvoja komunikativnih i govorno-jezičkih sposobnosti, motoričkih funkcija, socio-emocionalnog statusa deteta, ponašanja i adaptivnih odgovora deteta na stimulaciju. Bayley Scales III je namenjena za procenu razvoja dece uzrasta od 0 do 42 meseca. Značaj ove skale je mogućnost kvantifikacije pet oblasti detetovog razvoja, planiranja tretmana, kao i za praćenje napredovanja deteta. Tokom dvodnevnog treninga za Bayley III, učesnici će naučiti kako da vrše procenu  i boduju rezultate dobijene primenom Bayley III skale. Takođe, učesnici će imati priliku da slušaju, gledaju, diskutuju i boduju primere prezentovane putem video prikaza.Prijatelj edukacije su SINAPSA EDICIJE d.o.o. (WEB: www.sinapsaedicije.rs).