Udruženje “Centar Ličnog Razvoja” (CLR), osnovano u maju 2011.godine sa ciljem da doprinosi poboljšanju kvaliteta života pojedinca i porodice. Članovi CLR su stručnjaci iz oblasti psihologije, pedagogije i defektologije. Svoju delatnost obavljamo kroz timski i multidisciplinarni pristup.

Misija CLR je podsticanje razvoja deteta – kako kroz neposrednu komunikaciju i saradnju sa decom, tako i putem savetovanja i edukacije svih učesnika u detetovom odrastanju. To se pre svega odnosi na roditelje, potom druge članove porodice (braću, sestre..), kao i druge važne aktere u detetovom odrastanju: vaspitače, učitelje, nastavnike.

Cilj nam je je da deca tokom odrastanja iskazuju svoj optimalni potencijal, da su spremna da urade ono što je nabolje za njih i ljude koji ih okružuju. Za to je potrebno da budu dobrog mentalnog zdravlja.

Mr sc. Sandra Rašković

Psiholog

Rođena u Somboru, gde je završila Osnovnu školu i gimnaziju. Studije psihologije upisala u Novom Sadu, gde je stekla i zvanje magistra psiholoških nauka.

Kao psiholog radi od 1999.godine, prvo na Institutu za mentalno zdravlje pri Kliničkom centru „Vojvodina“, potom u Domu zdravlja „Novi Sad“. Kao konsultant –psiholog angažovana u više privatnih predškolskih ustanova i škola u Novom Sadu.

Volonterski angažovana kao psiholog predavač u projektima psihosocijalne podrške Crvenog krsta Vojvodine.

Završila specijalnu edukaciju iz oblasti Dečije neuropsihološke dijagnostike. Objavila više naučnih radova sa međunarodnim učešćem.

Udata je i ima ćerku.

Suzana Lalović Zekić

spec. razvojne psihologije i psihopatologije

Studije kliničke psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine.Na istom fakultetu nakon toga specijalizirala na odseku za razvojnu psihologiju i psihopatologiju. Od 1986 godine radi u struci.

Pohađala kurseve iz psihoterapije(transakciona analiza i sistemska porodicna terapija).

Na Institutu za ment.zdravlje u Beogradu zavrsila je edukacije iz: neuropsihologije razvojnog doba, mentalne higijene razvojnog doba i reedukacije psihomotorike.

Na Institutu za ment.zdravlje u Beogradu sam zavrsila edukacije iz : neuropsihologije razvojnog doba, mentalne higijene razvojnog doba i reedukacije psihomotorike.

Prof. dr Špela Golubović

Defektolog

Špela Golubović, doktor defektoloških nauka s dugogodišnjom praksom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Usmerena ka naučno istraživačkom radu u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i autor je brojnih radova iz ove oblasti. Redovni profesor na kursevima iz oblasti razvojne procene i tretmana dece sa smetnjama u razvoju. Učesnik u velikom broju istraživačkih projekata.

Ass. dr Sanela Slavković

Defektolog somatoped
Osnovne studije defektologije završila u Beogradu 2003. godine. Od tada radi u struci. Ima iskustvo u
radu sa decom, omladinom i odraslim osobama sa motoričkim poremećajima i višestrukom ometenošću.
Usmerena ka naučno-istraživačkom radu u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Autor je i koautor
velikog broja stručnih i naučnih radova. Pored toga, učesnik je i predavač na stručnim i naučnim
skupovima i konferencijama.
Kontinuirano se stručno usavršava. Magistarske i doktorske studije završila na Medicinskom fakultetu u
Novom Sadu.
Volonterski angažovana u programima podrške obolelima od multiple skleroze.

Ass. Mila Veselinović

Logoped
Osnovne studije završila 2003. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu, master studije 2011.
godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U svom radu usmerena je na klinički i
naučnoistraživački rad u oblasti logopedije. U svakodnevnom praktičnom radu bavi se dijagnostikom i
terapijom različitih oblika govorno-jezičkih poremećaja, rehabilitacijom poremećaja glasa kod dece i
odraslih kao i poremećaja gutanja. Autor je i koautor više stručnih radova i predavač na skupovima
logopeda i otorinolaringologa. Učesnik je i predavač na skupovima kontinuirane medicinske edukacije.